Quay lại Udemy

Công cụ Generative AI Bản beta: Điều khoản bổ sung

Cập nhật lần cuối: Ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

Cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia bản beta Công cụ Generative AI của chúng tôi. Trước khi truy cập và sử dụng công cụ, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Khi tham gia bản beta, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng của Udemy, Điều khoản dành cho giảng viên của Udemy, Chính sách về quyền riêng tư của Udemy và các điều khoản bổ sung sau đây (gọi chung là “Điều khoản”) và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản/chính sách này. 

 

  1. Sử dụng hợp lý. Udemy cấp cho bạn quyền không độc quyền để sử dụng Công cụ Generative AI (“Công cụ”) theo các Điều khoản của chúng tôi. Công cụ cho phép bạn nhập văn bản (“Dữ liệu đầu vào”) và nhận kết quả đầu ra tương ứng (“Kết quả đầu ra”) dựa trên Dữ liệu đầu vào của bạn. Dữ liệu đầu vào và Kết quả đầu ra được gọi chung là “Nội dung.” Việc sử dụng Công cụ của bạn phải tuân theo các điều kiện sau đây: (i) bạn phải sử dụng Công cụ một cách hợp pháp; (ii) tuân thủ tất cả các luật hiện hành; (iii) tuân thủ các Điều khoản; (iv) đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn không gây hại hay xúc phạm dưới bất kỳ hình thức nào; và (v) việc sử dụng của bạn không được xâm phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của chúng tôi hoặc của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.  Sử dụng theo ý mình trước khi dựa vào, xuất bản hoặc sử dụng Kết quả đầu ra do Công cụ cung cấp.
  2. Quyền sở hữu. Udemy không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội dung nào. Giữa bạn và Udemy, bạn giữ quyền sở hữu đối với Dữ liệu đầu vào và mọi Kết quả đầu ra được tạo bằng Công cụ. Tuy nhiên, khi sử dụng Công cụ, bạn cấp cho Udemy một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền để: (i) lưu trữ, tái tạo, phân phối, truyền đạt và sử dụng Nội dung của bạn; và (ii) xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai Nội dung của bạn nếu bạn đã hiển thị Nội dung đó cho người khác, chẳng hạn như cho phép bạn chia sẻ Kết quả đầu ra với học viên. Bạn cũng cấp cho Udemy một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng Nội dung của bạn nhằm phát triển và cải thiện Công cụ của chúng tôi.
  3. Độ chính xác. Cân nhắc trạng thái Bản beta của Công cụ của chúng tôi và tính chất xác suất của các mô hình học máy mà Công cụ sử dụng, điều quan trọng cần thừa nhận là việc sử dụng Công cụ của chúng tôi có thể dẫn đến Kết quả đầu ra không chính xác. Bạn có trách nhiệm đánh giá tính phù hợp và chính xác của bất kỳ Kết quả đầu ra nào phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn. Bạn cũng có trách nhiệm xem xét Kết quả đầu ra để xác nhận độ chính xác, tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan cũng như để đảm bảo rằng Kết quả đầu ra không vi phạm quyền của người khác. Kết quả đầu ra do Công cụ tạo ra được trình bày dưới dạng đề xuất và có sử dụng Kết quả đầu ra này hay không là do bạn hoàn toàn quyết định.
  4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về sự tương đồng. Chúng tôi không đảm bảo rằng Kết quả đầu ra bạn tạo bằng Công cụ sẽ là duy nhất hoặc nguyên bản. Công cụ có thể tạo văn bản giống hoặc tương tự cho những người dùng khác. Công cụ thậm chí có thể tạo ra văn bản có sẵn trong phạm vi công cộng. Udemy không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc vi phạm quyền nào phát sinh từ việc sử dụng Công cụ.
  5. Quyền sở hữu phản hồi. Mọi phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất mà bạn có thể cung cấp về bản beta hoặc về Công cụ là hoàn toàn tự nguyện và sẽ chỉ thuộc quyền sở hữu của Udemy. Chúng tôi sẽ được tự do sử dụng những phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất đó khi chúng tôi thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn.

Bạn đã sẵn sàng tạo khóa học của mình chưa? Hãy bắt đầu nào!

Tạo một khóa học